Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzierzgoniu

POMOC SPOŁECZNA

Świadczenia pieniężne

 

Prawo do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej przysługuje osobom i rodzinom, które spełniają kryterium dochodowe:

wysokość kryterium dla osoby samotnie gospodarującej - 634 zł
wysokość kryterium dochodowego na osobę w rodzinie - 514 zł

Prawo do świadczeń przysługuje osobom i rodzinom, które znalazły się w trudnej sytuacji w szczególności z powodu:

 • ubóstwa,
 • sieroctwa,
 • bezdomności,
 • niepełnosprawności,
 • długotrwałej lub ciężkiej choroby,
 • przemocy w rodzinie,
 • potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności,
 • bezradności w sprawach opiekuńczo - wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa domowego zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych,
 • trudności w przystosowaniu do życia po opuszczeniu zakładu karnego,
 • alkoholizmu i narkomanii,
 • zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej,
 • klęski żywiołowej lub ekologicznej.

 

Rodzaje świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej:

ZASIŁEK STAŁY - przysługuje: osobie pełnoletniej samotnie gospodarującej, całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego dla osoby samotnie gospodarującej; osobie pełnoletniej pozostającej w rodzinie, jeżeli jej dochód jak również dochód na osobę w rodzinie jest niższy od kryterium na osobę w rodzinie.
ZASIŁEK OKRESOWY - przysługuje w szczególności ze względu na: długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego.
ZASIŁEK CELOWY - wypłacany jest w celu zaspokojenia niezbędnej potrzeby bytowej i może być przyznany na: koszty zakupu żywności, leków, leczenia, kupno opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobne remonty i naprawy w mieszkaniu, koszty pogrzebu, bilet kredytowy.
ZASIŁEK I POŻYCZKA NA EKONOMICZNE USAMODZIELNIENIE - Osobie lub rodzinie gmina może przyznać pomoc w formie pieniężnej lub rzeczowej w celu ekonomicznego usamodzielnienia.
POMOC PIENIĘŻNA NA POKRYCIE WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z NAUKĄ JĘZYKA POLSKIEGO DLA OSÓB MAJĄCYCH STATUS UCHODŹCY
Wymagane dokumenty:
kopia decyzji Prezesa Urzędu do Spraw Repatriacji i Cudzoziemców lub decyzji Rady do Spraw Uchodźców o nadaniu statusu uchodźcy,
kopia dokumentu podróży przewidzianego w Konwencji Genewskiej, wydanego przez Prezesa Urzędu do Spraw Repatriacji i Cudzoziemców,
kopia Karty pobytu wydanej w związku z nadaniem statusu uchodźcy na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

Ubiegając się o pomoc należy:

 

 • złożyć wniosek,
 • przedstawić dochody rodziny z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku, bez względu na tytuł ich uzyskania. Muszą to być dochody netto, czyli bez podatku oraz składek na ubezpieczenie społeczne,
 • przedstawić orzeczenie o stopniu niepełnosprawności bądź decyzję ZUS o uznaniu za osobę niezdolną do pracy,
 • przedstawić dokumenty potwierdzające długotrwałą chorobę, bezrobocie, możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego,

 

O potrzebie dostarczenia innych dokumentów koniecznych do rozstrzygnięcia sprawy, decyduje pracownik socjalny przeprowadzający wywiad środowiskowy.
Pracownik socjalny przeprowadza wywiad środowiskowy w miejscu zamieszkania wnioskodawcy w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku.
Decyzje o przyznaniu bądź odmowie świadczenia wydawane są w formie pisemnej po przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego.
Od decyzji wydanej przez Ośrodek Pomocy Społecznej przysługuje prawo odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej.

 

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Luty 2020
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 1

Zegar

Rodzina 500+

   http://www.mpips.gov.pl/gfx/mpips/pl/media/46/1/banerek.png       

HERB DZIERZGONIA

                              

KOPERTA ŻYCIA

                    

,, ZA ŻYCIEM"

„Za życiem” - nowe świadczenie już od 1 stycznia 2017 r.

SENIOR +

NIEBIESKA LINIA

   Ogólnopolskie pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie - Niebieska Linia

FUNDUSZE EUROPEJSKIE