Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzierzgoniu

STATUT

Załącznik do Uchwały Nr XIV/146/2012

Rady Miejskiej w Dzierzgoniu

z dnia 10 maja 2012 r.

STATUT

MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ

W DZIERZGONIU

Rozdział I- Postanowienia ogólne

§1

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzierzgoniu, zwany dalej „Ośrodkiem,”

działa na podstawie i w granicach obowiązującego prawa, a w szczególności:

1. Ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity

Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami).

2. Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz.U. z

2009 r. Nr 175, poz. 1362 ze zmianami).

3. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157,

poz. 1240 ze zmianami).

4. Ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (tekst

jednolity. Dz.U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 ze zmianami).

5. Ustawy z dnia 07 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do

alimentów (tekst jednolity. Dz.U. z 2009 r. Nr 1, poz.7 ze zmianami).

6. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej

finansowanych ze środków publicznych (tekst jednolity Dz.U z 2008 r. Nr

164, poz. 1027 ze zmianami).

7. Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie

(Dz.U. Nr 180, poz. 1493 ze zmianami).

8. Ustawy z dnia 09 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy

zastępczej (Dz. U. Nr 149, poz.887).

9. Ustawy z dnia 13 czerwca 2003 roku o zatrudnieniu socjalnym (Dz.U.

z 2003 r. nr 122 poz.1143).

10. Ustawy z 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U z 2001r.

Nr 71, poz.734 ze zmianami).

11. Innych właściwych aktów prawnych.

12. Niniejszego Statutu.

§ 2

Ilekroć w statucie jest mowa o:

1. Gminie – należy przez to rozumieć Gminę Dzierzgoń.

2. Radzie – należy przez to rozumieć Radę Miejską w Dzierzgoniu.

3. Burmistrzu- należy przez to rozumieć Burmistrza Dzierzgonia.

4. Ośrodku – należy przez to rozumieć Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

w Dzierzgoniu.

5. Dyrektorze – należy przez to rozumieć Dyrektora Miejskiego Ośrodka

Pomocy Społecznej w Dzierzgoniu.

§ 3

1.Ośrodek jest samodzielną jednostką organizacyjną gminy, działającą na

prawach jednostki budżetowej, utworzoną w celu realizacji zadań własnych

gminy oraz zleconych jej do realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej.

2.Ośrodek jest podstawową jednostką organizacyjną systemu pomocy społecznej

oraz wspierania rodziny na terenie gminy.

§ 4

1 Siedziba Ośrodka mieści się w Dzierzgoniu przy ul. Plac Wolności 1.

2 Ośrodek obejmuje swoją działalnością teren miasta i gminy Dzierzgoń.

 

Rozdział II -Organizacja i zarządzanie

§ 5

1.Ogólny nadzór nad działalnością Ośrodka oraz nad realizacją zadań własnych

gminy sprawuje Rada.

2.Ośrodek, wykonując zadania własne gminy w zakresie pomocy społecznej

kieruje się ustaleniami Burmistrza.

3.Nadzór merytoryczny nad działalnością Ośrodka sprawuje Pomorski Urząd

Wojewódzki Wydział Polityki Społecznej w Gdańsku.

4.Ośrodek, realizując zadania zlecone z zakresu administracji rządowej kieruje

się ustaleniami przekazanymi przez wojewodę.

§ 6

1.Ośrodkiem kieruje Dyrektor, który odpowiada za całokształt jego działalności,

kieruje jego pracą oraz reprezentuje na zewnątrz.

2.Dyrektora powołuje i odwołuje Burmistrz.

3.Dyrektor działa jednoosobowo na podstawie pełnomocnictwa udzielonego

przez Burmistrza oraz wydaje z jego upoważnienia decyzje administracyjne w

zakresie działalności Ośrodka.

4.Na wniosek Dyrektora Burmistrz może upoważnić inne osoby do wydawania

w jego imieniu decyzji administracyjnych w zakresie działania Ośrodka.

5.Dyrektor jest przełożonym w stosunku do pracowników zatrudnionych w

Ośrodku i wykonuje wobec nich czynności wynikające ze stosunku pracy.

§ 7

1.Strukturę organizacyjną Ośrodka, zasady jego funkcjonowania, zakres zadań

oraz tryb i organizację pracy określa Dyrektor w formie regulaminu.

2.Dyrektor Ośrodka może, w ramach posiadanych środków finansowych,

tworzyć inne stanowiska pracy, jeżeli jest to uzasadnione zakresem realizowanych

zadań. Dyrektor może zawierać umowy- zlecenia, umowy o dzieło lub inne

umowy uregulowane w odpowiednich aktach prawnych.

3.Prawa i obowiązki pracowników oraz zasady ich wynagradzania określają

odrębne przepisy oraz regulamin wynagradzania i regulamin pracy ustalone przez

Dyrektora.

4.Dyrektor składa Radzie coroczne sprawozdanie z działalności Ośrodka oraz

przedstawia potrzeby w zakresie pomocy społecznej.

 

Rozdział III- Cele i zadania

§ 8

Celem działania Ośrodka jest umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie

trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać wykorzystując

własne uprawnienia, zasoby i możliwości, przede wszystkim poprzez podejmowanie

działań zmierzających do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz integracji

ze środowiskiem.

§ 9

1.

Zakres działania Ośrodka określają:

a) ustawy i akty wykonawcze do ustaw,

b) uchwały Rady oraz zarządzenia Burmistrza.

2.Ośrodek realizuje zadnia własne i zadania zlecone w zakresie ustalonym w

ust.1

§ 10

Ośrodek współpracuje na zasadzie partnerstwa z organizacjami społecznymi i

pozarządowymi, Kościołem Katolickim, innymi Kościołami, związkami

wyznaniowymi oraz osobami fizycznymi, prawnymi w zakresie świadczonej

pomocy.

§11

1.Zadania Ośrodka obejmują w szczególności:

a) wspieranie osób i rodzin w ich wysiłkach zmierzających do zaspokojenia

niezbędnych potrzeb, umożliwienie im życia w warunkach odpowiadających

godności człowieka, jak również prowadzących do przezwyciężenia trudnych

sytuacji życiowych, których nie są w stanie pokonać wykorzystując własne środki,

możliwości i uprawnienia, zgodnie z ustawą o pomocy społecznej;

b) wspieranie rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-

wychowawczych poprzez zespół planowanych działań mających na celu

przywrócenie jej zdolności do wypełniania tych funkcji, zgodnie z ustawą

o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej;

c) tworzenie gminnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie;

d) realizację unijnych, krajowych i rządowych programów pomocy społecznej oraz

programów osłonowych;

e) przyznawanie i wypłacanie świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych oraz

podejmowanie działań wobec dłużników alimentacyjnych;

f) przyznawanie i wypłacanie dodatków mieszkaniowych;

g) prowadzenie reintegracji społecznej i zawodowej dla osób wykluczonych

społecznie poprzez prowadzenie Klubu Integracji Społecznej;

h) prowadzenie Stacji Socjalnej Joannitów

i) realizację innych zadań wynikających z przepisów prawa.

 

Rozdział IV – Gospodarka finansowa

§ 12

Ośrodek prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie o

finansach publicznych.

§ 13

Podstawa gospodarki finansowej Ośrodka jest plan finansowy sporządzony przez

Dyrektora na podstawie budżetu gminy uchwalonego przez Radę.

§ 14

1.Ośrodek prowadzi samodzielnie gospodarkę finansową i pokrywa swoje

wydatki bezpośrednio z budżetu gminy, a pobrane dochody odprowadza na

rachunek dochodów budżetu gminy.

2.Ośrodek rozlicza się z otrzymanej dotacji na zasadach ustalonych dla jednostek

budżetowych.

3.Ośrodek prowadzi rachunkowość w oparciu o obowiązujące przepisy i

sporządza na ich podstawie sprawozdawczość finansową.

§ 15

Ośrodek finansowany jest z:

1.środków finansowych przekazywanych przez gminę zabezpieczających

realizację zadań własnych obligatoryjnych oraz fakultatywnych,

2.dotacji na realizację zadań zleconych i programów rządowych,

3.zwracanych wydatków za świadczenia z pomocy społecznej na zasadach

określonych w ustawie o pomocy społecznej, przepisach o postępowaniu

egzekucyjnym w administracji oraz innych aktach prawnych,

4.przekazywanych darowizn od osób fizycznych i prawnych oraz fundacji,

5.środków przekazywanych na podstawie porozumień i umów.

 

Rozdział V – Mienie Ośrodka

§ 16

1.Mienie Ośrodka jest mieniem komunalnym, do którego stosuje się przepisy

ustawy z dnia 08 marca 1990 r o samorządzie gminnym.

2.Ośrodek gospodaruje powierzonym mu mieniem, zapewnia jego ochronę i

należyte wykorzystanie.

 

Rozdział VI- Postanowienia końcowe

§ 17

Zmiany statutu dokonuje Rada w formie przewidzianej dla jego przyjęcia.

 

Przewodniczący Rady

mgr Tadeusz Procyk

 

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Kwiecień 2019
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

Zegar

Rodzina 500+

   http://www.mpips.gov.pl/gfx/mpips/pl/media/46/1/banerek.png       

HERB DZIERZGONIA

                              

KOPERTA ŻYCIA

                    

,, ZA ŻYCIEM"

„Za życiem” - nowe świadczenie już od 1 stycznia 2017 r.

SENIOR +

NIEBIESKA LINIA

   Ogólnopolskie pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie - Niebieska Linia

FUNDUSZE EUROPEJSKIE