Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzierzgoniu

STATUT

Załącznik do Uchwały Nr XIV/146/2012

Rady Miejskiej w Dzierzgoniu

z dnia 10 maja 2012 r.

STATUT

MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ

W DZIERZGONIU

Rozdział I- Postanowienia ogólne

§1

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzierzgoniu, zwany dalej „Ośrodkiem,”

działa na podstawie i w granicach obowiązującego prawa, a w szczególności:

1. Ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity

Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami).

2. Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz.U. z

2009 r. Nr 175, poz. 1362 ze zmianami).

3. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157,

poz. 1240 ze zmianami).

4. Ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (tekst

jednolity. Dz.U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 ze zmianami).

5. Ustawy z dnia 07 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do

alimentów (tekst jednolity. Dz.U. z 2009 r. Nr 1, poz.7 ze zmianami).

6. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej

finansowanych ze środków publicznych (tekst jednolity Dz.U z 2008 r. Nr

164, poz. 1027 ze zmianami).

7. Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie

(Dz.U. Nr 180, poz. 1493 ze zmianami).

8. Ustawy z dnia 09 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy

zastępczej (Dz. U. Nr 149, poz.887).

9. Ustawy z dnia 13 czerwca 2003 roku o zatrudnieniu socjalnym (Dz.U.

z 2003 r. nr 122 poz.1143).

10. Ustawy z 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U z 2001r.

Nr 71, poz.734 ze zmianami).

11. Innych właściwych aktów prawnych.

12. Niniejszego Statutu.

§ 2

Ilekroć w statucie jest mowa o:

1. Gminie – należy przez to rozumieć Gminę Dzierzgoń.

2. Radzie – należy przez to rozumieć Radę Miejską w Dzierzgoniu.

3. Burmistrzu- należy przez to rozumieć Burmistrza Dzierzgonia.

4. Ośrodku – należy przez to rozumieć Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

w Dzierzgoniu.

5. Dyrektorze – należy przez to rozumieć Dyrektora Miejskiego Ośrodka

Pomocy Społecznej w Dzierzgoniu.

§ 3

1.Ośrodek jest samodzielną jednostką organizacyjną gminy, działającą na

prawach jednostki budżetowej, utworzoną w celu realizacji zadań własnych

gminy oraz zleconych jej do realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej.

2.Ośrodek jest podstawową jednostką organizacyjną systemu pomocy społecznej

oraz wspierania rodziny na terenie gminy.

§ 4

1 Siedziba Ośrodka mieści się w Dzierzgoniu przy ul. Plac Wolności 1.

2 Ośrodek obejmuje swoją działalnością teren miasta i gminy Dzierzgoń.

 

Rozdział II -Organizacja i zarządzanie

§ 5

1.Ogólny nadzór nad działalnością Ośrodka oraz nad realizacją zadań własnych

gminy sprawuje Rada.

2.Ośrodek, wykonując zadania własne gminy w zakresie pomocy społecznej

kieruje się ustaleniami Burmistrza.

3.Nadzór merytoryczny nad działalnością Ośrodka sprawuje Pomorski Urząd

Wojewódzki Wydział Polityki Społecznej w Gdańsku.

4.Ośrodek, realizując zadania zlecone z zakresu administracji rządowej kieruje

się ustaleniami przekazanymi przez wojewodę.

§ 6

1.Ośrodkiem kieruje Dyrektor, który odpowiada za całokształt jego działalności,

kieruje jego pracą oraz reprezentuje na zewnątrz.

2.Dyrektora powołuje i odwołuje Burmistrz.

3.Dyrektor działa jednoosobowo na podstawie pełnomocnictwa udzielonego

przez Burmistrza oraz wydaje z jego upoważnienia decyzje administracyjne w

zakresie działalności Ośrodka.

4.Na wniosek Dyrektora Burmistrz może upoważnić inne osoby do wydawania

w jego imieniu decyzji administracyjnych w zakresie działania Ośrodka.

5.Dyrektor jest przełożonym w stosunku do pracowników zatrudnionych w

Ośrodku i wykonuje wobec nich czynności wynikające ze stosunku pracy.

§ 7

1.Strukturę organizacyjną Ośrodka, zasady jego funkcjonowania, zakres zadań

oraz tryb i organizację pracy określa Dyrektor w formie regulaminu.

2.Dyrektor Ośrodka może, w ramach posiadanych środków finansowych,

tworzyć inne stanowiska pracy, jeżeli jest to uzasadnione zakresem realizowanych

zadań. Dyrektor może zawierać umowy- zlecenia, umowy o dzieło lub inne

umowy uregulowane w odpowiednich aktach prawnych.

3.Prawa i obowiązki pracowników oraz zasady ich wynagradzania określają

odrębne przepisy oraz regulamin wynagradzania i regulamin pracy ustalone przez

Dyrektora.

4.Dyrektor składa Radzie coroczne sprawozdanie z działalności Ośrodka oraz

przedstawia potrzeby w zakresie pomocy społecznej.

 

Rozdział III- Cele i zadania

§ 8

Celem działania Ośrodka jest umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie

trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać wykorzystując

własne uprawnienia, zasoby i możliwości, przede wszystkim poprzez podejmowanie

działań zmierzających do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz integracji

ze środowiskiem.

§ 9

1.

Zakres działania Ośrodka określają:

a) ustawy i akty wykonawcze do ustaw,

b) uchwały Rady oraz zarządzenia Burmistrza.

2.Ośrodek realizuje zadnia własne i zadania zlecone w zakresie ustalonym w

ust.1

§ 10

Ośrodek współpracuje na zasadzie partnerstwa z organizacjami społecznymi i

pozarządowymi, Kościołem Katolickim, innymi Kościołami, związkami

wyznaniowymi oraz osobami fizycznymi, prawnymi w zakresie świadczonej

pomocy.

§11

1.Zadania Ośrodka obejmują w szczególności:

a) wspieranie osób i rodzin w ich wysiłkach zmierzających do zaspokojenia

niezbędnych potrzeb, umożliwienie im życia w warunkach odpowiadających

godności człowieka, jak również prowadzących do przezwyciężenia trudnych

sytuacji życiowych, których nie są w stanie pokonać wykorzystując własne środki,

możliwości i uprawnienia, zgodnie z ustawą o pomocy społecznej;

b) wspieranie rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-

wychowawczych poprzez zespół planowanych działań mających na celu

przywrócenie jej zdolności do wypełniania tych funkcji, zgodnie z ustawą

o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej;

c) tworzenie gminnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie;

d) realizację unijnych, krajowych i rządowych programów pomocy społecznej oraz

programów osłonowych;

e) przyznawanie i wypłacanie świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych oraz

podejmowanie działań wobec dłużników alimentacyjnych;

f) przyznawanie i wypłacanie dodatków mieszkaniowych;

g) prowadzenie reintegracji społecznej i zawodowej dla osób wykluczonych

społecznie poprzez prowadzenie Klubu Integracji Społecznej;

h) prowadzenie Stacji Socjalnej Joannitów

i) realizację innych zadań wynikających z przepisów prawa.

 

Rozdział IV – Gospodarka finansowa

§ 12

Ośrodek prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie o

finansach publicznych.

§ 13

Podstawa gospodarki finansowej Ośrodka jest plan finansowy sporządzony przez

Dyrektora na podstawie budżetu gminy uchwalonego przez Radę.

§ 14

1.Ośrodek prowadzi samodzielnie gospodarkę finansową i pokrywa swoje

wydatki bezpośrednio z budżetu gminy, a pobrane dochody odprowadza na

rachunek dochodów budżetu gminy.

2.Ośrodek rozlicza się z otrzymanej dotacji na zasadach ustalonych dla jednostek

budżetowych.

3.Ośrodek prowadzi rachunkowość w oparciu o obowiązujące przepisy i

sporządza na ich podstawie sprawozdawczość finansową.

§ 15

Ośrodek finansowany jest z:

1.środków finansowych przekazywanych przez gminę zabezpieczających

realizację zadań własnych obligatoryjnych oraz fakultatywnych,

2.dotacji na realizację zadań zleconych i programów rządowych,

3.zwracanych wydatków za świadczenia z pomocy społecznej na zasadach

określonych w ustawie o pomocy społecznej, przepisach o postępowaniu

egzekucyjnym w administracji oraz innych aktach prawnych,

4.przekazywanych darowizn od osób fizycznych i prawnych oraz fundacji,

5.środków przekazywanych na podstawie porozumień i umów.

 

Rozdział V – Mienie Ośrodka

§ 16

1.Mienie Ośrodka jest mieniem komunalnym, do którego stosuje się przepisy

ustawy z dnia 08 marca 1990 r o samorządzie gminnym.

2.Ośrodek gospodaruje powierzonym mu mieniem, zapewnia jego ochronę i

należyte wykorzystanie.

 

Rozdział VI- Postanowienia końcowe

§ 17

Zmiany statutu dokonuje Rada w formie przewidzianej dla jego przyjęcia.

 

Przewodniczący Rady

mgr Tadeusz Procyk

 

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Luty 2020
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 1

Zegar

Rodzina 500+

   http://www.mpips.gov.pl/gfx/mpips/pl/media/46/1/banerek.png       

HERB DZIERZGONIA

                              

KOPERTA ŻYCIA

                    

,, ZA ŻYCIEM"

„Za życiem” - nowe świadczenie już od 1 stycznia 2017 r.

SENIOR +

NIEBIESKA LINIA

   Ogólnopolskie pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie - Niebieska Linia

FUNDUSZE EUROPEJSKIE